Slovak Festival

2021 Parish Slovak Festival

Friday, August 13, 6:00 to 11:00 p.m.
Saturday, August 14, 3:00 to 11:00 p.m.
Sunday, August 15, 12:00 to 8:00 p.m.